Home

VESTI

Novi mediji u savremenoj umetnosti

No Comments Kultura

U okviru izlozbe Soba sa pogledom, koju ce publika imati priliku da vidi u u Italijanskom institutu za kulturu, 17. decembra u O3ONE-u bice organizovana tribina na temu Novi mediji u savremenoj umetnosti. Ucesnici tribine, kustosi izlozbe Soba sa pogledom Eudjenio Viola i Adriana Rispoli i teoreticar umetnosti Stevan Vukovic, govorice o video umetnosti i novim medijima uopšte.

Soba sa pogledom je prva izlozba ciji su glavni akteri napuljski umetnici i/ili umetnici koji rade u Napulju, a koja je usredsredjena na specifican medijum: video.

Izlozbu je realizovao Italijanski institut za kulturu u Beogradu u saradnji sa Pan-om | Palatom umetnosti u Napulju i O3ONE-om.

Eugenio Viola (Napulj 1975) je kriticar umetnosti, a trenutno radi kao kustos na projektu Muzeja savremene umetnosti u Napulju, Room del Madre. Specijalizovao se za umetnicki dozivljaj i teorije estetike u vezi sa savremenom poetikom tela. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji na temu "Metode i metodologije arheoloških i istorijsko-umetnickih istrazivanja" na Univerzitetu u Salernu, koja je fokusirana na Post humanizam i odnos izmedju umetnosti i biotehnologije.

 

 

Adriana Raspoli (Napulj 1977) istoricar umetnosti, a trenutno radi kao kustos na projektu Muzeja savremene umetnosti u Napulju, Room del Madre. Nakon dobijanja Master diplome iz "Organizacije i komunikacije u vizuelnim umetnostima" na Akademiji Brera, (Milano 2002), saradjivala je sa drzavnim i privatnim ustanovama poput aukcijske kuce Kristis (odeljenje za modernu i savremenu umetnost) i muzeja Luvr (odeljenje graficke umetnosti).

Stevan Vukovic (Beograd 1968) je filozof i teoreticar umetnosti. Zaposlen je kao kustos galerije SKC. Fokus njegovog rada je analiza jezika filozofije i istorije umetnosti u tumacenju umetnickog dela. Trenutno je na doktorskim studijama filozofije na Filozofskim fakultetu u Beogradu. Piše likovnu kritiku i tesktove iz oblasti teorije umetnosti.

 

TRIBINA: NOVI MEDIJI U SAVREMENOJ UMETNOSTI
Ucesnici: Eugenio Viola (Italija), Adriana Rispoli (Italija) i Stevan Vukovic (Srbija)
Sreda / 17. decembar / 20.30h / O3ONE

 


DISCUSSION: NEW MEDIA IN CONTEMPORARY ART
Participants: Eugenio Viola (Italia), Adriana Rispoli (Italia) i Stevan Vukovic (Serbia)
Wednesday / 17th December  / 8.30 pm / O3ONE

Discussion New media in contemporary art will be organized at O3ONE at 17th December, as a part of the exhibition Room with the view. The audience can visit this exhibition at the Italian cultural institute. Participants of the discussion, the curators of the exhibition Room with the view, Eugenio Viola and Adriana Rispoli, and art theorist Stevan Vukovic, will be discussing the video art and new media in general.

Room with the view is the first exhibition whose actors are artists from Napoli or artists that work at Napoli, and is focused on a specific media: video.
This exhibiton is realized by Italian cultural institute in collaboration with Pan / Palace of Art at Naples and O3ONE.

Eugenio Viola (Naples 1975) is an art critic and the current curator of Project Room del Madre (Contemporary Art Museum in Naples). He specializes in the artistic experiences and aesthetic theories related to the contemporary poetics of the body. Currently he's getting his PhD in "Methods and Methodologies of archaeological and historical-artistic research" at University of Salerno, focussing on Post Human and the relationship between art and biotechnologies.

Adriana Rispoli (Naples 1977) is an art historian and the current curator of Project Room of Madre Contemporary Art Museum in Naples. After a Master Degree in "Organization and communication of Visual Arts" at Accademia di Brera (Milan, 2002), she has collaborated with public and private Institutions like the auction house Christie's (Modern and Contemporary Art Department) and Musée du Louvre (Département des Arts Graphiques).

Stevan Vukovic (Belgrade 1968) is a philosopher and art theorist. He is a curator of SKC gallery. His work is focused on the analyses of the language of the philosophy  and art history in interpretation of the art. He is currently at doctoral studies of philosophy at the Faculty of philosophy in Belgrade. He writes art critics and articles from the field of art theory.